Cerere tip conform Legii nr. 544/2001
Reclamație administrativă (1) conform Legii nr. 544/2001
Reclamație administrativă (2) conform Legii nr. 544/2001


Accesul publicului la informaţia privind mediul

• este un drept ?
• este o datorie ?
• cum se asigură ?

Este vorba despre:

• transparenta, responsabilitate si disponibilitatea de a raspunde;
• este unul din drepturile omului.

1. Ce drepturi are publicul?
2. Ce informație privind mediul se pune în mod activ la dispoziția publicului?
3. Ce faceți pentru a afla ce informații privind mediul dețin autoritățile publice?
4. Se poate refuza o inforație privind mediul?
5. Când nu se respinge o solicitare de informație privind mediul?
6. Public nemulțumit?
7. Anexa – Tipul de informație
8. INFORMARE TRIMESTRIALĂ PRIVIND MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU
9. Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu


1. CE DREPTURI ARE PUBLICUL

Să fie informat despre:
– orice este informatie privind mediul;
– o amenintare iminenta asupra sanatatii umane din cauze naturale sau provocata de activitati umane;
– o amenintare iminenta asupra mediului din cauze naturale sau provocata de activitati umane;
– operatorii economici care desfasoara activitati pe baza de autorizatie/autorizatie integrata de mediu, despre consecintele acestor activitati si/sau produselor lor asupra mediului;

Sa solicite:
-punerea la dispozitia sa a informatiei privind mediul;

Cui solicita?
-autoritatilor publice care detin informatii privind mediul, adica nu numai autoritatilor publice pentru protectia mediului;

Mai exact, cui solicita?
-compartimentelor specializate de informare si relatii publice din cadrul autoritatilor publice

Cum solicita?
-în scris

Alte mijloace de informare directa :
-paginile web ale autoritatilor publice pentru protectia mediului;
-paginile web ale altor autoritati publice;
-bazele de date cu informatia privind mediul;
-pliante aflate la sediul autoritatilor de mediu;
-emisiuni radio/TV, presa scrisa, comunicate de presa.


2. CE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL SE PUNE ÎN MOD ACTIV LA DISPOZITIA PUBLICULUI

-tratate, conventii si acorduri internationale la care România este parte;
-legislatia nationala privind mediul;
-politici, planuri si programe în legatura cu mediul;
-rapoartele privind starea mediului;
-datele/rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activitatilor ce afecteaza sau pot afecta mediul;
-avizele, acordurile si autorizatiile pentru activitatile cu impact asupra mediului;
-studiile de impact asupra mediului;
-evaluarile de risc privind elementele de mediu;
-conventiile încheiate între autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu, sau indicarea locului unde o astfel de informatie poate fi gasita.


3. CE FACETI PENTRU A AFLA CE INFORMATII PRIVIND MEDIUL DETIN AUTORITATILE PUBLICE

Vă adresati autoritatilor publice pentru protectia mediului deoarece acestea sunt obligate sa:
-afiseze pe site-ul propriu lista informatiilor de mediu detinute, astfel:
MMGA, la adresa www.mmediu.ro;
ANPM, la adresa www.anpm.ro;
-elaboreze baza de date cu informatia privind mediul, diseminata în mod activ si sa asigure accesul publicului prin includerea acesteia pe pagina proprie web
-asigure actualizarea bazelor de date, anual

ESTE GRATUIT ACCESUL LA INFORMATIA PRIVIND MEDIUL?

DA,
accesul la orice liste sau registre cu informatii de mediu este gratuit daca acestea sunt examinate pe loc;
ÎNSĂ,
SE APLICA TARIFE, în cazul în care solicitarea de informatie privind mediul implica realizarea de copii.

AȘADAR: publicul achita costul copierii.

Informatia poate fi solicitata pe hârtie, discheta, sub forma de înregistrari audio/video, CD, posta electronica.

ÎN CÂT TIMP SE RĂSPUNDE UNEI SOLICITĂRI SCRISE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL ?
-în maxim 1 luna de la data înregistrarii cererii la autoritatea publica
-termenul de 1 luna se poate prelungi la 2 luni daca volumul si complexitatea informatiei solicitate sunt foarte mari


4. SE POATE REFUZA O SOLICITARE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL?

DA, daca dezvaluirea acesteia afecteaza:
-confidentialitatea procedurilor autoritatilor publice
-relatiile internationale, securitatea publica sau apararea nationala
-cursul justitiei
-confidentialitatea informatiilor comerciale sau industriale (protejarea unui interes economic legitim)
-drepturile de proprietate intelectuala
-confidentialitatea datelor personale si/sau a dosarelor privind o persoana fizica, in cazul în care acea persoana nu a consimtit la divulgarea catre public a informatiilor
-interesele sau protectia oricarei persoane care a oferit voluntar informatiile cerute, fara ca acea parte sa aiba obligatia legala sau sa fie posibil a fi obligata legal sa furnizeze informatiile, cu exceptia cazului în care acea persoana a consimtit la divulgarea informatiei respective
-protectia mediului la care se refera astfel de informatii cum ar fi localizarea speciilor rare.

MAI POATE FI REFUZATA SI CÂND:
-informatia solicitata nu este detinuta de sau pentru autoritatea publica la care a fost înaintata cererea
-cererea este în mod evident nerezolvabila
-cererea este formulata într-o maniera prea generala
-cererea priveste materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate
-cererea priveste sistemul de comunicatii interne


5. CÂND NU SE RESPINGE O SOLICITARE DE INFORMAȚIE PRIVIND MEDIUL?

-când aceasta se refera la emisii, descarcari sau alte evacuari de poluanti în mediu
-în ce termen: se tine cont de termenul specificat de solicitant, cât mai repede posibil dar nu mai târziu de 1 luna de la data înregistrarii cererii

Accesul la informatia privind mediul pe baza tehnologiei electronice si/sau a telecomunicatiilor computerizate


6. PUBLIC NEMULTUMIT?

Acces la justitie, astfel:
Orice persoana nemultumita de raspunsul primit la o cerere de furnizare a informatiei privind mediul are dreptul sa actioneze astfel:
-plângere prealabila adresata conducatorului autoritatii publice de la care a primit raspunsul nesatisfacator;
-cerere la instanta de contencios administrativ competenta, daca nu este multumit de solutionarea plângerii prealabile

Vezi Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Citește H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul (M.Of.760/2005)


7. TIPUL DE INFORMAȚIE

Denumirea autorităţii care completează formularul: SC SCHUSTER ECOSAL S.R.L.
Sediul social: Strada Viilor, nr.82B, Sighișoara, Mureș
Nr.telefon/fax: 0265 774589 fax: 0265 779266
Adresa e-mail: ecosal.sighisoara@gmail.com
Adresa pagina Internet: www.smrecosal.ro

Schuster Ecosal S.R.L. trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:
– autorizaţia;
– solicitarea;
– raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
– alte aspecte pe care operatorul autorizaţiei le consideră adecvate.

RaportăriFrecvenţa raportărilor
Data limită a raportării
Autoritatea competentă la care se face raportarea
Raportul Anual de Mediu (RAM)anual30 martieAPM Mureş
Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi,
conform HG 140/2008 (PRTR) pe suport de hârtie, Raportare electronică în SIM, Registrul IPPC
anualla solicitarea autorităţii de mediuAPM Mureş
Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform OMMP nr. 3299/2012, electronic in SIManualla solicitarea autorităţii de mediuAPM Mureş
Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002, pe suport de hârtie şi electronic în SIM şi în cadrul RAMtrim. I al anului în curs, pentru anul anteriorla solicitarea autorităţii de mediuAPM Mureş
Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare şi O.M. nr. 794/2012anualla solicitarea autorităţii de mediuAPM Mureş
Raportarea recuperării şi valorificării deşeurilor industriale reciclabileanualla solicitarea autorităţii de mediuAPM Mureş
Reclamaţiicând existăîn luna următoare primirii acesteiaAPM Mureş
CJ Mureş al GNM
Raportarea incidentelor semnificativeimediat ce se producela 24 de ore de la data produceriiAPM Mureş
CJ Mureş al GNM
A.N. Apele Române
Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediulunarla solicitarea autorităţii de mediuAPM Mureş
CJ Mureş al GNM
Plan de management al mirosuluianualÎn cadrul RAMAPM Mureş

8. INFORMARE TRIMESTRIALĂ PRIVIND MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU: monitorizări lunare pentru permeat, monitorizare semestrială puțuri foraj, ultimul semestru – screening anual.


9. Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu

Ghidul Autoritatilor Publice 2020